Działalność

Zadanie 1:
Określenie obecnych i przyszłych wymagań efektywności energetycznej w budownictwie, z uwzględnieniem przyszłych potrzeb rynkowych (rozpoznanie rynku).
W ramach tego zadania planuje się przeprowadzenie dogłębnych badań i analiz na temat aktualnych oraz przyszłych wymagań w zakresie energooszczędności w budownictwie. Obejmuje ono także modelowanie, prognozowanie oraz opracowanie zestawu danych dla przyszłego rozwoju rynku budowlanego w zakresie efektywności energetycznej. Powstałe narzędzie „energy efficiency map tool" i opracowania mogą posłużyć w przyszłości wszystkim organizacjom i instytucjom, które będą zainteresowane poprawą efektywności energetycznej oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budownictwie, zarówno w Niemczech jak i w Polsce.

Zadanie 2:
Badania porównawcze nad efektywnością energetyczną i redukcją emisji CO2 dla wybranych budynków w Niemczech i Polsce
W ramach tego zadania planuje się określenie aktualnego standardu energetycznego budownictwa w obu krajach. Analizy dotyczyć będą w szczególności elementów obudowy zewnętrznej z położeniem szczególnego nacisku na ściany zewnętrzne. Dodatkowo rozważane będą rodzaje systemów ogrzewania/chłodzenia, wentylacji oraz wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych. Jednym z pierwszych celów tego zadania jest określenie, jakie typy i rodzaje budynków w Polsce i Niemczech są w największym stopniu odpowiedzialne za emisję szkodliwych związków do atmosfery. Następnie określona zostanie reprezentacyjna ilość obiektów poddanych dalszej, szczegółowej analizie. Na koniec dla potrzeb dalszych zadań określony zostanie zakres prac badawczych, polegających na monitorowaniu przyszłej zoptymalizowanej fasady dedykowanej dla potrzeb budynków zero emisyjnych.

Zadanie 3:
Optymalizacja wielokryterialna zastosowania odnawialnych źródeł energii i wykorzystania światła dziennego
W ramach tego zadania planuje się znalezienie optymalnego rozwiązania dla wentylowanej fasady budynków spełniających standardy budynków o zerowej emisji w warunkach klimatycznych Polski i Niemiec. Główny cel osiągnięty zostanie na podstawie wyników teoretycznych analiz, symulacji z wykorzystaniem najnowszych narzędzi obliczeniowych oraz analizy LCA. Zadanie optymalizacji sformułowane zostanie, jako wielokryterialne z uwzględnieniem kryteriów energetycznych, środowiskowych i kosztów produkcji.

Zadanie 4:
Technologia, rozwiązanie techniczne i konstrukcja zoptymalizowanego systemu fasady zewnętrznej
W ramach tego zadania planuje się opracowaniu rozwiązania technicznego dla zoptymalizowanej fasady, która powinna być łatwa do zastosowania na większości systemów konstrukcyjnych. Badania obejmować będą analizy statyczne i wytrzymałościowe, procesów cieplno-wilgotnościowych zachodzących w fasadzie (z uwzględnieniem mostków termicznych). Głównym celem jest opracowanie łatwej do adaptacji, wytrzymałej i bezpiecznej konstrukcji fasady. Na koniec planuje się przeanalizowanie możliwości zastosowania nowoczesnych technologii materiałowych, jeżeli ich zastosowanie będzie uzasadnione rozważaniami zawartymi w zadaniu 3.

Zadanie 5:
Zastosowanie praktyczne i badania długoterminowe
W ramach tego zadania planuje się wykonanie 4 eksperymentalnych, zoptymalizowanych fasad oraz ich zainstalowanie na wybranych obiektach w Polsce. Fasady zostaną wykonane przez firmę STO na podstawie projektu technicznego opracowanego w zadaniu 4. Przy udziale specjalistów z Politechniki Łódzkiej fasady zostaną wyposażone w oprzyrządowanie służące monitorowaniu ich wydajności energetycznej oraz zachodzących procesów fizycznych na przestrzeni kolejnych lat. W badaniach uwzględnione zostaną pomiary procesów i odziaływań termicznych, a także ilość wyprodukowanej energii i parametrów środowiska oświetleniowego. Szczegółowa procedura pomiarowa dobrana zostanie adekwatnie do ostatecznego rozwiązania technologicznego fasady. Dane z obiektów będą zbierane i magazynowane na centralnym serwerze umieszczonym na Politechnice Łódzkiej i połączonym z komputerami zlokalizowanymi w pozostałych obiektach. Dodatkowo monitorowane będą podstawowe parametry klimatu: promieniowanie słoneczne, temperatura. Oszacowany zostanie wpływ procesów i zjawisk zachodzących na elementach fasady jak np. osiadanie zanieczyszczeń na jej efektywność energetyczną. Badania posłużą udoskonaleniu przyszłych produktów oraz określeniu wytycznych dla utrzymania i konserwacji fasady. Badania będą miały charakter długoterminowy i będą służyły dalszej analizie jeszcze wiele lat po zakończeniu projektu.

Zadanie 6:
Zarządzanie projektem, wymiana informacji, komunikacja i rozpowszechnienie wyników badań
Jest to zadanie niezbędne dla prawidłowej realizacji projektu oraz rozpowszechniania jego wyników. Polegać będzie na zarządzaniu projektem, wymianie informacji oraz komunikacji i rozpowszechnianiu wyników jego realizacji. Realizacja celów nastąpi m.in. poprzez publikacje wyników w czasopismach naukowo-technicznych, organizację seminariów, konferencji, prezentacji na targach budowlanych i innych spotkań branżowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań i wymiany informacji. Dodatkowo w celu pełniejszej dyseminacji wyników projektu wykorzystana zostanie sieć kontaktów firmy Sto, w tym jej udział w grupach i stowarzyszeniach związanych z budownictwem.

Events this Month

luty 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

GPEE Newsletter

Next Events

Brak wydarzeń


Sponsored by BMBF

Ministry of Science and Higher Education